انواع گیت ها

گيت هاي امنيتي ضد سرقت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )، برحسب كاربرد، كارايي و فركانس كاري، به سه دسته عمده تقسيم ميشوند.

انواع گیت هاانواع گیت هاانواع گیت هاانواع گیت هاانواع گیت هاانواع گیت هاانواع گیت هاانواع گیت هاانواع گیت ها

انواع گيت ضد سرقت فروشگاهي (EAS) ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) :

گيت هاي امنيتي ضد سرقت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )، برحسب كاربرد، كارايي و فركانس كاري، به سه دسته عمده تقسيم ميشوند. كه عبارتند از : 

1 . گيت هاي EM ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )

2. گيت هاي RF ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) 

3. گيت هاي AM ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )


1. گيت هاي (EM (Electromagnetic :

گيت های ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EM داراي فركانس كاري كمتر از 10 كيلوهرتز می باشند (معمولا حدود 3 كيلوهرتز). به علت برخي خصوصیاتی که داراست از جمله پايين بودن فركانس کاری،این گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EM به صورت تك پايه قابل نصب نیست و حتما بايد به صورت دوپايه یا جفتی نصب شود. همچنين آنتن هاي گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EM ميتوانند حداكثر 80 سانتي متر از ورودي را پوشش دهد. (برد موثر) . ابعاد آنتن هاي اين نوع گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) حدود 80*10*150 سانتي متر است كه ابعاد عرضي آن (80 سانتي متر) در مقايسه باگیت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RFو AM رايج در بازار حدود دو برابر است به علاوه پايين بودن برد موثر گیت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EM باعث محدود شدن كاربرد هاي آن شده است. اما نقطه قوت گیت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EM، ليبل آن است كه به علت كوچك بودن و ساده بودن ، كاربرد هاي به خصوصي را داراست.
يكي از كاربرد هاي گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EM براي محافظت از اشيايي نظیر طلا و جواهر است. ليبل EM به دليل پايين بودن فركانس كاري گيت EM( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) ، ميتواند عملكرد بهتري نسبت به ساير گيت هاي ضد سرقت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) در مجاورت اشياي فلزي داشته باشد. به علاوه ليبل گیت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EMقابليت فعال و غير فعال شدن را دارا می باشد و از اين بابت كاربرد وسيعي در محافظت از كتابها در كتابخانه ها دارد. يك كتابخانه را در نظر بگيريد كه تو سط گيت هاي EM( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) محافظت ميشود. ليبل هاي EM درون شيرازه كتابها قرار گرفته اند. قبل از اينكه شخص، كتاب را تحويل بگيرد، كتابدار مشخصات كتاب را در كامپيوتر ثبت ميكند و سپس با قرار دادن كتاب بر روي دستگاه غير فعال ساز(Deactivator)، اقدام به غير فعال ساختن ليبل جاسازي شده داخل شيرازه كتاب ميكند و سپس كتاب را به شخص متقاضي تحويل ميدهد. هنگامي كه كتاب به كتابخانه باز ميگردد، كتابدار بعد از تحويل گرفتن و ثبت مشخصات در كامپيوتر، ليبل جاسازي شده در كتاب را با قرار دادن كتاب بر روي دستگاه Reactivator دوباره فعال ميكند و به قفسه باز ميگرداند. چنانچه كتاب بدون اجازه كتابدار خارج شود، به علت فعال بودن ليبل جاسازي شده در كتاب، گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EM نصب شده در خروجي كتابخانه آلارم ميدهد و كتابدار را از اين خروج غير مجاز باخبر ميسازد.
به علت پايين بودن بيش از حد فركانس كاري گيت EM( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) نويز پذيري آن در محيط هاي فروشگاهي به شدت بالاست به طوري كه منابع تغذيه سوئيچينگ از هر نوع ميتوانند باعث تضعيف شديد و از كار افتادن عملكرد گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EMشوند. همچنين به طور طبيعي آلارم هاي خطاي اين گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) نسبت به AM و RF بالاست.
از جمله ويژگي هاي ديگر گیت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EM مصرف توان بالاي آن است كه در حالت استاندارد مصرفي در حد 300 تا 500 وات دارد.
در گيت هاي ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EM ساز و كار تشخيص تگ ها ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) : تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) بيشتر بر اساس back scatter آلياژي از فلز است كه درون ليبل EM قرار دارد به همين علت ممكن است بعضا اشياي فلزي به خصوص كه همراه افراد است با اينكه تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) : تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) نيست، اما باعث آلارم خطاي دستگاه شود.
گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) EM به علت تشخيص امواج تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) : تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) با حالت back scatter، داراي مدارات پيچيده تري ميباشد و از اين بابت داراي قيمت بسيار بالاتري نسبت به AM و RF است و طبيعتا هزينه تعمير و نگهداري آن بالاست.

 

2. گيت هاي RF(Radio Frequency):

همانطور كه از نام اين نوع گيت ها ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) پيداست فركانس كاري آنان در محدوده كاري فركانس راديويي است. فركانس رايج اين نوع گيت ها 8.2( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) مگاهرتز ميباشد. سازوكار عملكرد گيت هاي ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RF به اين نحو است كه آنتن فرستنده محدوده فركانسي مشخصي را حول 8 مگاهرتز جاروب ميكند و بر اثر عبور تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس )، افت امپدانس روي آنتن گيرنده باعث آلارم ميشود. اما از نقطه ضعف اين گیت ها ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) اين است كه يك گیت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RF به سبب جاروب فركانسي مداوم در محدوده مشخص، ممكن است دچار تداخل با ديگر گیت هاي ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) مجاوري گردد كه در فركانس مشابه كار ميكنند يعني يك دستگاه RF ميتواند نقش تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) را براي گیت هاي ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) ديگر شبيه سازي كند و از آنجايي كه تقريبا هيچ استاندارد سنكرون سازي مشخص جهاني براي گيت هاي RF هم فركانس تعريف نشده است، بحث تداخل يكي از معضلات گيت هاي( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) هم فركانس RFميباشد. فروشگاه شماره يك را در نظر بگيريد كه در آن يك گيت RF با فركانس 8.2 مگاهرتز نصب شده است و دستگاه به خوبي كار ميكند. بعد از مدتي يك گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RF از يك كمپاني ديگر و هم فركانس (8.2 مگاهرتز) در يكي از فروشگاه هاي مجاور(شعاع 150 متري) نصب ميگردد. در اين صورت احتمال از كار افتادن گیت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاه شماره يك وجود دارد يا احتمال از كار افتادن دستگاه نصب شده در فروشگاه دوم به دليل تداخل با دستگاه فروشگاه اول وجود دارد. مختل شدن گيت RF( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) يا مختل كردن يك گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RF توسط گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RF ديگر، بستگي به پارامتر هاي متعددي از جمله سرعت جاروب فركانسي، ميزان توان تشعشعي فرستنده، حساسيت گيرنده و فاصله دو دستگاه نصب شده از يكديگر دارد.

براي حل مشكل تداخل احتمالي گيت هاي ضد سرقت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RF، تدبيري توسط برخي از كمپاني هاي توليد كننده اين گيت ها ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) انديشيده شده است و آن هم توليد گيت هاي ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RF مولتي فركانس است (Multi Frequency) . به اين معنا كه يك گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RF مولتي فركانس ميتواند با چند فركانس جاروب مختلف مثلا 8 مگاهرتز، 5 مگاهرتز، 4 مگاهرتز و 3 مگاهرتز كار كند. به اين منظور، چنانچه كه اين گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) دچار تداخل با گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) ديگري با فركانس مشابه گردد، فركانس جاروب را تغيير ميدهند و در اين صورت خطر تداخل برطرف ميگردد. اما بايد كليه تگ هاي ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) فروشگاه به علت تغيير فركانس جاروب گيت ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )، تغيير كند. زيرا فركانس كاري تگ ها ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) ثابت است. پس براي برون رفت از مشكل تداخل گيت هاي ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RF بايد از سيستم هاي مولتي فركانس استفاده نمود و همچنين بايد تگ هايي ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) با فركانس هاي مختلف در اختيار داشت تا به محض بروز مشكل تداخل، فركانس كاري دستگاه را تغيير داد و تگ ها ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) بسته به فركانس انتخابي تعويض شود.

از نقاط قوت سيستم هاي RF ميتوان به ليبل آنها اشاره نمود كه به دليل سادگي تكنولوژي ساخت، نسبت به ليبل هاي ديگر داراي قيمت نسبتا ارزان تري ميباشد و به دليل ارزان بودن و شكل فيزيكي تخت آن در محافظت از كتابها در يك كتابفروشي به كار ميرود. اين ليبل ها پس از پرداخت وجه كتاب به صندوق دار توسط دستگاه غير فعال ساز (Deactivator) براي هميشه غير فعال ميشود و بر خلاف ليبل هاي EM قابليت دوباره فعال شدن را ندارد.
از نقاط ضعف ليبل هاي RF آن است كه ليبل هاي RF براي محافظت از اشيايي مثل اغلب ظروف كه محتوي مايعات هستند همچون اغلب عطر و ادكلن ها، مايعاتي همچون مايع ظرفشويي و .... به علت بالا بودن فركانس كاري و عدم عبور موج با فركانس مگاهرتز از مايعات ، كاربردي نميباشد. همچنين ليبل ها و تگ هاي( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) RF براي محافظت از اشيايي مثل طلا و جواهر قابل استفاده نيستند زيرا ميزان هر چند اندك فلز باعث از تنظيم خارج شدن ليبل ها و تگ هاي( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) RF از فركانس اصلي ميشود.
3. گيت هاي (AM (Acousto-Magnetic :
گيت هاي AM( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) داراي فركانس كاري ثابت 58 كيلوهرتز ميباشند. اين نوع گيت ها ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )داراي ويژگي هاي به خصوصي نسبت به نمونه هاي RF و EM ميباشند كه برخي از اين موارد عبارتند از:
1. پوشش محدوده وسيعتري براي محافظت در درگاه خروجي فروشگاه
2. دقت عملكرد دستگاه در تشخيص عبور تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) از بين گيت ها ب( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) ا سرعت ها و زواياي مختلف
3. سنكرون بودن (عدم تداخل) گیت هاي( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) AM به علت تبعيت از يك سازوكار سنكرون سازي استاندارد.
4. تك فركانس بودن 58 كيلو هرتز (برعكس RF ها كه داراي فركانس هاي كاري مختلفي اند)
5. ليبل AM به علت دقت بالاتر داراي كاربرد هاي بسيار وسيع تري نسبت به نوع RF و EM ميباشد.
گيت هاي ضد سرقت فروشگاهي( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) AM ميتوانند محدوده وسيع تري از درگاه خروجي فروشگاه را پوشش دهند.
در دستگاه هاي AM( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) ، سرعت detection تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس )نسبت به نمونه هاي ديگر بالاتر است به نحوي كه چنانچه حتي تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) با سرعت بالا از بين گيت ها ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )عبور كند، دستگاه قادر به تشخيص عبور تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) ميباشد.

مشكل تداخل احتمالي گيت هاي ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )هم فركانس در گيت هاي امنيتي ضد سرقت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) RF، در گيت هاي ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) AM با تبعيت از استاندارد سنكرون سازي حل شده است.

از آنجاييكه گيت هاي( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) AM دچار تداخل نميشوند، بنابراين داراي يك فركانس واحد اند و اين مزيت را در پي دارد كه ديگر نيازي به داشتن تگ ها ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس )با فركانس هاي متعدد نيست .

ليبل AM با توجه به اينكه عملكرد مغناطيسي - آكوستيكي دارد، داراي دقت بيشتري نسبت به ليبل هاي ديگر انواع گيت هاست ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) مخصوصا اينكه با توجه به فركانس پايين عملكرد ليبل AM و همچنين تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) AM، ميتوان از آن براي محافظت از اشيايي همچون عينك، طلا و جواهر،ظروف انواع مايعات مانند عطر و ادكلن و ... استفاده نمود.
چه نوع دستگاهي اعم از نوع تك پايه(تك آنتن)، دو پایه (دو آنتن) و يا سه پايه براي فروشگاه مناسب است؟
دستگاه گيت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) تك پايه (Single Pedestal) يا (Mono Pedestal) يا تك آنتن (Mono Antenna) به دستگاهي گفته ميشود كه تنها داراي يك آنتن (پايه) براي محافظت درگاه خروجي است كه اين آنتن فرستنده – گيرنده (Transceiver) ميباشد. بر خلاف تصور رايج، دستگاه تك پايه صرفا براي محافظت درگاه خروجي كوچك به كار نميروند. نكته مهم مورد توجه در مورد آنتن هاي تك پايه آن است كه اين آنتن از هر طرف داراي ميدان گيرندگي و فرستندگي يكسان است و به همين ميزان امكان نويز گيري آنها در مقايسه با گيت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) دو آنتن (دوپايه) بيشتر است و طبيعتا دقت تك پايه نسبت به گيت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) دو پايه كمتر است. از جمله كاربردهاي گيت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) تك پايه، حفاظت از درب هاي خروجي بزرگ با هزينه كمتر است (به جاي استفاده از يك آنتن به جاي دو آنتن يا سه آنتن).
آنتن تك پايه براي محافظت از اشيايي كه بر روي آنها ليبل (AM Label) و نه تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) تصب ميگردد مناسب نميباشد زيرا نميتواند به خوبي امواج ليبل را تشخيص دهد.
دستگاه گيت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) دو پايه (Dual Pedestal) يا دو آنتن (Dual Antenna) ، به دستگاهي گفته ميشود كه داراي دو آنتن (پايه) براي محافظت درگاه خروجي است. كه به طور معمول در گيت ها ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )يكي از آنتن ها (پايه ها) فرستنده و ديگري گيرنده است. دقت گيت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) دوپايه به مراتب بيشتر از گيت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) تك پايه (تك آنتن) است و همچنين ميزان نويز پذيري آن كمتر ميباشد

دستگاه گيت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) دوپايه (Dual Pedestal Gate Antenna)براي محافظت از كالاهايي كه بر روي آنان تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) يا ليبل نصب شده مناسب ميباشد. كه چنانچه براي محافظت كالا از ليبل استفاده شود، فاصله مناسب نصب گيت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) دوپايه حداكثر 1/3 متر و چنانچه از تگ هاي( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) قوي براي محافظت از كالا استفاده شود اين فاصله تا 2 متر قابل افزايش است.
دستگاه گيت( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) سه پايه يا سه آنتن به دستگاهي گفته ميشود كه داراي 3 آنتن براي محافظت از درگاه خروجي فروشگاه ميباشد. در گيت ها( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) آرايش نصب معمول دستگاه سه پايه به اين شكل ميباشد كه يك آنتن فرستنده (Transmitter Antenna) در وسط درگاه نصب ميشود و دو آنتن گيرنده (Receiver Antenna) در طرفين اين آنتن (معمولا به فاصله حد اكثر 1/5 متر از آنتن فرستنده) نصب ميگردند. در اين صورت با استفاده از اين آرايش ميتوان حد اكثر 3 متر از درگاه خروجي فروشگاه را به نحو بسيار موثري محافظت نمود.
1- عملكرد گيت هاي امنيتي( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهي در كنار درب هاي تمام فلزي
به طور كلي كاركرد تمام گیت ها ( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )در صورت باز بودن مداوم درب هاي تمام فلزي منتفي است و مهمترين محدوديت آن است كه فلزي كه درصد زيادي از بدنه آنتن را پوشش دهد باعث شيلد(shield) امواج الكترومغناطيس ميشود به نحوي كه چنانچه گيرنده در پشت درب تمام فلزي نصب گردد، قادر به تشخيص امواج حساس تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) نميباشد زيرا درب تمام فلزي امواج تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) را شيلد مينمايد و از طرف ديگر اين درب تمام فلزي باعث كور شدن الگوي گيرايي آنتن (Antenna Receiving Pattern) ميشود به عبارت ساده تر فلزي كه ابعادش قابل مقايسه با ابعاد آنتن است ويژگي هاي آنتن گيرنده را بر هم ميزند به نحوي كه آنتن را به پاره سيمي تبديل ميكند كه هيچ كاركردي نداشته باشد.
حال چنانچه آنتن فرستنده در پشت درب تمام فلزي قرار گيرد، موضوع از زاويه فرستندگي قابل بررسي است بدين نحو كه درب تمام فلزي مانع از رسيدن امواج فرستنده به تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) ميشود و به همين خاطر تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) هيچ پيغامي از فرستنده مبتني بر واكنش در يافت نميكند و در اين صورت كار نخواهد كرد.
2- عملكرد گيت هاي امنيتي (ضد سرقت) در مجاورت درب هايي كه حد اكثر يك چهارم آن از پايين درب فلزي است
در قسمت قبل در مورد اثر درب هاي تمام فلزي بر روي عملكرد آنتن ها توضيح داده شد. حال چنانچه قسمتي از درب فلزي باشد تاثير كمتري نسبت به درب تمام فلزي بر روي عملكرد آنتن هاي ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس )خواهد گذاشت زيرا ويژگي هاي آنتن به شكلي طراحي شده تا عملكرد بسيار بهتري نسبت به گيتهاي امنيتي( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) AM ديگر در كنار درب هاي فلزي داشته باشد.
3- عملكرد گيت هاي امنيتي ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس )در مجاورت درب هايي كه تنها داراي فريم فلزي ميباشند
چنانچه آنتن گيت هاي ضد سرقت( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) اعم از نوع RF يا AM به نحوي در پشت اينگونه درب ها نصب شود كه فريم فلزي، تماسي با اين آنتن ها نداشته باشد، مشكلي براي كاركرد گيت ها نخواهد بود اما اگر آنتن ها( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) به نحوي نصب گردد كه قسمتي از بدنه آنتن ها توسط فريم فلزي درب پوشش داده شود، مشكلاتي مشابه آنچه در قسمت قبل در ارتباط با از تنظيم خارج شدن آنتن ها توضيح داده شد بروز ميكند.
خارج از بحث تاثير گذاري فلز بر روي ميدان آنتن ها و اثر كور كنندگي پترن گيرندگي و فرستندگي و تاثير مخرب برگشت جريان به مدارات پاور ، نكته قابل توجه ديگري در ارتباط با درب ها و فريم هاي فلزي وجود دارد.
( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) انواع تگ ها
- تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) صدفی (Dome Tag) مشكي (سياه) و سفید مناسب برای پوشاک شامل مانتو، بلوز، شلوار ، كت و ...
- تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) گلف (Golf Tag) مشكي (سیاه) و سفید مناسب برای پوشاک شامل مانتو، بلوز، شلوار،كت و . ....
- تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) گریف (Griffe Tag) مشکی (سیاه) و سفید مناسب برای پوشاک، شامل مانتو، بلوز، شلوار، کت و .....
- تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) مدادي (Pencil Tag) مناسب برای لباس کودک شلوار وسایر البسه به انتخاب مشتری
- تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) بندي (lanyard tag) مناسب براي كيف، كفش ، صندل و ....
- تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) سه گوش یا مثلثی مناسب برای لباسهای کودک شال و روسری مشروط به رعايت فاصله نصب گیت ها( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )
- تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس )جواهر (jewellery Tag) مناسب برای انگشتر النگو ساعت با استفاده از بست کمربندی مخصوص و مشروط به رعايت فاصله نصب گیت ها( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )
انواع لیبل ها (AM Labels)
- لیبل چسبی مناسب برای جعبه های مقوایی ادکلن سطوح صاف وشیشه ای به غیر از سطوح فلزی و اقسام ديگر كالاها
- لیبل قابدار مناسب برای نصب به اشیاءغیر فلزی(همانند عينك، قطعات طلا و جواهرات و ..) با استفاده از بست کمربندی

تفاوت ليبل و تگ چيست؟

ليبل برچست ظريفي است كه بر روي كالا چسبانده ميشود. ظرافت ليبل اين امكان را ميدهد كه بر روي اجسام مختلفي نصب و يا داخل محفظه كالا جاسازي شود اما به دليل ظرافت ساختاري داراي پاسخ دهي ضعيفي است كه استفاده از آن با دستگاه دوپايه (دو آنتنه) پيشنهاد ميگردد. پاسخ دهي ليبل در مقايسه با تگ حدود 60 درصد است اما همانطور كه گفته شد ليبل را ميتوان روي برخي اشيا نصب نمود كه نميتوان تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) را براي محافظت از آن شي ء استفاده كرد. براي مثال براي محافظت از عطر و ادكلن، نميتوان از تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) استفاده نمود اما ليبل را ميتوان بر روي شيشه عطر چسباند.
ليبل داراي قيمت بسيار نازل تري نسبت به تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) است اما يك بار مصرف است و بايد هنگام فروش كالا توسط دستگاه غير فعال ساز (Deactivator) غير فعال گردد.
تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) جسم سختي است كه معمولا داراي دو قسمت بدنه و سوزن نگهدارنده است (يا بدنه و بند نگهدارنده) و به شكل بسيار محكم روي اجسام نصب ميشود و فقط توسط دستگاه مخصوص جداساز (Detacher) از كالا جدا ميشود برعكس ليبل كه به دليل چسبي بودن قابل جدا شدن است.
تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) به دليل بزرگي و دقت بالا تر مدارات داخلي نسبت به ليبل پاسخ دهي بسيار بهتري دارد.
تگ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) به علت سختي، داراي طول عمر بسيار طولاني تري نسبت به ليبل ميباشد. به شكلي كه ميتواند سالها بدون مشكل كار كند.
انواع غير فعال ساز ليبل (دی اکتیویتور Label Deactivator):
- غير فعال ساز الکترونیکي فاصله اي(Distance Deactivator)، جهت خنثی سازی انواع لیبل (اين غير فعال ساز قادر است تا ليبل را از فاصله ي حدود 10 سانتي متري بدون نياز به تماس دادن ليبل با سطح آن غير فعال كند)
- غير فعال ساز مغناطیسی تماسي(Contact Deactivator) جهت خنثی سازی لیبل چسبی
آيا امكان انتقال گيت نصب شده به مکان دیگر وجود دارد؟
- مطابق درخواست مشتری انتقال دستگاه از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر با دریافت هزینه جمع آوری و نصب مجدد انجام میشود و مدت گارانتی باقی مانده به فروشگاه جدید منتقل می شود.
انواع وشدت آلارم های دستگاه
 

آنتن RFآنتن AMدزدگیرضد سرقتصدفیگلفیشلداممینیگریفX40لیبل

جداکننده تگ چیست و چگونه عمل میکند ؟

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !