تگ جواهرات

تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) جواهر تگ ظریفی می باشد که برای طلا و جواهرات مورد استفاده قرار می گیرد این مدل تگها ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) برای سیستم های دزدگیر معمولا دو مدل می باشند یکی بصورت تگ و دیگری بصورت لیبل که توسط سیم نایلونی به طلا یا جواهرات اویز می شود

تگ جواهراتتگ جواهرات

تگ جواهر ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) : 

تگ جواهر ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) ظریفی می باشد که برای طلا و جواهرات مورد استفاده قرار می گیرد این مدل تگها ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) برای سیستم های دزدگیر معمولا دو مدل می باشند یکی بصورت تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) و دیگری بصورت لیبل که توسط سیم نایلونی به طلا یا جواهرات اویز می شود . 

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

تگ مثلثیتگ بطری

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !