تگ جوهری RF و AM

این نوع تگ از نظرحساسیت در حد تگهای گلفی می باشد در این تگ سه کپسول رنگی تعبیه شده ، چنانچه کسی سعی کند تگ را به زور از محصول جدا کند کپسولهای رنگی شکسته می شود محصول و دست شخص رنگی می شود یعنی به این روش فروشنده می تواند متوجه شود که این شخص سعی در جدا کردن تگ و خروج غیر مجاز آن کالا بوده

تگ جوهری RF و AM

تگ های جوهری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) از شناخته شده ترین تگ ها ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) در بازار هستند و در دو نوع تگ کوچک ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) و متوسط ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) عرضه می گردند . به دلیل مقاومت در فشار و جلوگیری از شکسته شدن آسان و همچنین نوع قفل نگهدارنده سوزن از نکات کلیدی در کیفیت ساخت این نوع تگ های جوهری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) تعبیه شده است . این تگ جوهری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد )دارای قطر 63 میلیمتر می باشد و برای لباس های با ضخامت کم مورد استفاده می گردد . همچنین این نوع تگ  جوهری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) از نظر گیرایی  و حساسیت مشابه تگ های گلفی می باشد .  تگ جوهری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) دارای دو نوع رنگ بندی سفید و مشکی باشد . 

 تگ جوهری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) از نظرحساسیت در حد تگهای گلفی ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) می باشد .

در این تگ جوهری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) سه کپسول رنگی تعبیه شده ، چنانچه کسی سعی کند تگ جوهری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) را به زور از محصول جدا کند کپسولهای رنگی  تگ جوهری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) شکسته می شود محصول و دست شخص رنگی می شود یعنی به این روش فروشنده می تواند متوجه شود که این شخص سعی در جدا کردن تگ جوهری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) و خروج غیر مجاز آن کالا بوده است .

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

لیبل RFتگ یوفو X40 و X50

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !