تگ صدفی (شل) با قطر 54 میلیمتر

تگ صدفی (شل) با قطر 54 میلیمتر و فرکانسهای RF و AM تگ صدفی جهت انواع پوشاک، به این نوع تگ یا تک (تگ صدفی شل) MIDI DOME نیز گفته می شود. قرکانسهای موجود جهت تگهای صدفی: ,10.2MHZ,8.2MHZ.4.7MHZ, 3.25MHZ 58KHZ رنگ بندی: سفید و مشکی

تگ صدفی (شل) با قطر 54 میلیمتر

تگ صدفی (شل) با قطر 54 میلیمتر و فرکانسهای RF و AM (تک،پک که به اشتباه رواج دارند)

تگ صدفی جهت انواع پوشاک، به این نوع تگ یا تک یا پک (تگ صدفی شل) MIDI DOME نیز گفته می شود.

فرکانسهای موجود جهت تگهای صدفی(تک،پک که به اشتباه رواج دارند) :
,10.2MHZ,8.2MHZ.4.7MHZ, 3.25MHZ
58KHZ

رنگ بندی تگ صدفی ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ): سفید و مشکی
کلمه تگ به اشتباه درمبان مشتریان به تک،پک و ... نیز رواج دارد.

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

گیت فروشگاهی EMتگ گلفی با قطر 63 میلیمتر

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !