تگ پاندا

تگ پاندا ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) با قطر تقریبی 40 میلیمتر و فرکانسهای RF و AM تگ پاندا جهت انواع پوشاک به ویژه پوشاک و کیف و کفش بچه گانه این تگ پاندا هم با پین و هم با بند قابل الصاق روی کالا و پوشاک می باشد. قرکانسهای موجود جهت تگهای پاندا: ,8.2MHZ.58KHZ

تگ پانداتگ پاندا

تگ پاندا ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) با قطر 40 میلیمتر برای آنتن های AM و RF قابل استفاده هستند . این تگ ها پاندا ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به علت ظاهر عروسکی بیشتر برای پوشاک و لوازم کودکانه مثل کفش ، عروسک های پارچه ای و ... استفاده می شود . 


فرکانسهای موجود جهت تگهای پاندا ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) :
,8.2MHZ.58KHZ

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

تگ قلمی یا بند سرخود (پنسیل)لیبل AM

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !