تگ گلفی با قطر 63 میلیمتر

تگ گلفی با قطر 63 میلیمتر و فرکانسهای RF و AM : تگ گلفی(تک،پک)مناسب جهت پوشاک و فروشگاههایی که فاصله بین دو آنتن دزدگیر از حد معمول بیشتر است. قرکانسهای موجود جهت تگهای گلفی: 9.5MHZ,10.2MHZ,8.2MHZ.4.7MHZ, 3.25MHZ 58KHZ رنگ بندی تگ گلفی : سفید و مشکی

تگ گلفی با قطر 63 میلیمتر

تگ شامل سه بخش اساسی می باشد که عبارتند از : (تک،پک که به اشتباه رواج دارند)

1- مدار داخلی تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) که قسمت حساس تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) به شمار می رود.

2- قفل تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) که باعث قفل شدن دو قسمت پلاستیکی تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) و در محل قرار گرفتن پارچه می شود.

3- پلاستیک نگهدارنده قفل و مدار داخلی که همان پوشش بیرونی تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) می باشد.

تگ به اصطلاحات اشتباهی در میان مصرف کنندگان شناخته شده هستند که تعدادی از آنها عبارتند از : تک،پک،پگ و ...

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

تگ صدفی (شل) با قطر 54 میلیمترتگ مستطیلی کوچک و بزرگ

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !