تگ یوفو X40 و X50

تگ یوفو (تک،پک که به اشتباه رواج دارند)(UFO) با قطر 40 میلیمتر X40 تگ یوفو (تک،پک که به اشتباه رواج دارند)(UFO) با قطر 50 میلیمتر X50 تگ های یوفو مناسب جهت انواع پوشاک تگ های یوفو (تک،پک که به اشتباه رواج دارند)هم با پین و هم با بند قابل الصاق روی کالا و پوشاک می باشد.

تگ یوفو X40 و X50

تگ یوفو ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) دارای دو قطر متفاوت می باشد که عبارتند از : 40 میلیمتر X 40 و 50میلیمتر X 50- از این تگ  های یوفو ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) برای تمام لباس ها استفاده می شود همچنین این تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) با پین و یا بند قابل نصب بر روی کالا و پوشاک است .


فرکانسهای موجود جهت تگ های یوفو ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) :

,8.2MHZ.58KHZ


تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

تگ جوهری RF و AM لنیارد ( بند تگ )

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !