جداکننده برقی تگ سنسورماتیک

جداکننده برقی تگ سنسورماتیک بصورت برقی این نوع تگ خاص را باز می کند. این نوع جداکننده به دو صورت توکار یا روکار برای صندوق فروش CHECK OUT طراحی شده اند.

جداکننده برقی تگ سنسورماتیک

جداکننده برقی تگ سنسورماتیک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) بصورت برقی این نوع تگ خاص یعنی تگ سنسورماتیک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) را باز می کند. 


این نوع جداکننده یعنی جداکننده برقی تگ سنسورماتیک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) به دو صورت توکار یا روکار برای صندوق فروش CHECK OUT طراحی شده اند.

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدستیبرقی

جداکننده دستی تگ سنسورماتیکریدرUHF مدل MR6011

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !