جداکننده دستی تگ سنسورماتیک

جداکننده دستی تگ سنسورماتیک برای باز کردن تگ سنسورماتیک استفاده می شود. مدل دستی جداکننده تگ سنسورماتیک از مدل برقی آن ارزانتر می باشد. روند کار این دستگاه به صورت کاملا دستی می باشد و شما برای باز کردن تگ سنسورماتیک کافی است تگ را بر روی محفظه مخصوص گذاشته و پایه را فشار دهید.

جداکننده دستی تگ سنسورماتیک


جداکننده دستی تگ سنسورماتیک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) برای باز کردن تگ سنسورماتیک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) استفاده می شود. مدل دستی جداکننده تگ سنسورماتیک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) از مدل برقی آن ارزانتر می باشد. روند کار جدا کننده دستی تگ سنسورماتیک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) به صورت کاملا دستی می باشد و شما برای باز کردن تگ سنسورماتیک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) کافی است تگ سنسورماتیک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند)را بر روی محفظه مخصوص جدا کننده دستی تگ سنسورماتیک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) گذاشته و پایه را فشار دهید. 

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدستیبرقی

تگ سنسورماتیکجداکننده برقی تگ سنسورماتیک

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !