ریبون و فیلم HDP5000

فیلم و ریبون HDP5000 در چند مدل 1- YMC 2- YMCK 3- YMCKF لمینت ساده و طرحدار 4-لمینت 0.06mil و 1mil 5- ریبون مشکی

 نوع ریبون  تعداد پنل 
 YMC  750
 YMCK  500 
 مشکیK  500
 YMCKF  500
 فیلم  1500
 لمینت ساده  500
 لمینت طرحدار  5000
 Pacth 0. 6 mil لمینت  250
 Pacth 1 mil لمینت  250

ریبونفیلمHDPHDP5000پرینترچاپگرYMCYMCKلمینیتفیلمفارگوموادمصرفیمواد مصرفیموادمصرفیپنل

بارکد خوان رومیزی هانیولریبون CS200

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !