ریبون C30

مشخصات ریبون C30 : ریبون C 30 در دو نوع HSJ : 1 - K مشکی که دارای 1000 پنل می باشد. 2 - YMCKO که دارای 200 پنل می باشد .

مشخصات ریبون C30 :

ریبون C30 در دو نوع
1- K مشکی
2- YMCKO


تعداد پنل                               نوع ریبون                    

1000                                           K مشکی                 
 YMCK                                             200  


ریبونفیلمCC30پرینترچاپگرفارگوموادمصرفیمواد مصرفیموادمصرفی

ریبون CS320ریبون DTC1000

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !