ریبون DTC 500

مشخصات ریبون DTC 500: ریبون های DTC 550 در سه نوع 1 - K مشکی که دارای 3000 پنل می باشد . 2 - YMCK که دارای 500 پنل می باشد . 3 - لمینت طرح دار که دارای 500 پنل می باشد .

ریبون DTC 500

مشخصات ریبون های DTC550 در سه نوع :

1- K مشکی
2- YMCK
3- لمینت طرح دار


نوع ریبون                          نـوع ریـبـــون        

                

   3000                              مــشـکـی K  
   YMCK                                  500  
   500                               لمینت طرح دارریبونفیلمDTC500DT550DTCDT550DC550550پرینترچاپگرفارگوموادمصرفیمواد مصرفیموادمصرفی

ریبون DTC1000ریبون C50

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !