ریبون DTC1000

مشخصات ریبون DTC1000 : ریبون DTC 1000 در چند مدل 1 - YMCKO که دارای 1000پنل می باشد . 2 -YMCKK که هاف پنل است . 3 - مشکی K که دارای 250 پنل می باشد .

ریبون DTC1000

مشخصات ریبون DTC 1000 در چند مدل :

1 - YMCKO
2 - YMCKK
3 - مشکی K


نوع ریبون                          تعداد پنــل                          


1000                                 K مشـکـی 

هالف پنل                            YMCKK                   
YMCKO                                   250

                    

ریبونفیلمDTC1000DTCDTDT1000DC111پرینترچاپگرفارگوموادمصرفیمواد مصرفیموادمصرفی

ریبون C30ریبون DTC 500

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !