کارتخان

مطالب مرتبط با کارتخان

PDA پولاریس مدل Polaris 320

PDA پولاریس مدل Polaris 320-H/B

MR6011E

ریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINY

ریدر Active مدل MR3001

ریدر Active مدل MR3001

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر UHF مدل MR6021

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H/B/R/P

ریدرثابت UHF مدل MR6121E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6121E

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

ریدرUHF مدل MR6021E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021E

ریدر4پورت UHF مدل MR6134

ریدر ثابت برد بلند 4پورت UHF مدل MR6134

ریدرUHF مدل MR6011

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6011

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !