کارت وفاداری

مطالب مرتبط با کارت وفاداری

کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

رم افزار باشگاه مشتری دارای امکان ثبت مشخصات مشتری و ثبت سابقه خریدها و نیز برنامه ریزی و اعمال تخفیفات و امتیازات مختلف برای مشتریان می باشد

کارت مغناطیسی

کارت مغناطیسی

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !