محصولات پروسک

تگ عدسیتگ عدسیتگ مثلثیتگ مثلثیتگ بطریتگ بطریتگ جواهراتتگ جواهراتMR6011EMR6011Eآنتن برد بلند UHF مدل MR6528آنتن برد بلند UHF مدل MR6528ریدر4پورت UHF مدل MR6134ریدر4پورت UHF مدل MR6134ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221ریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINYریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINYریدرUHF مدل MR6021EریدرUHF مدل MR6021Eریدر UHF مدل MR6021 ریدر UHF مدل MR6021 آنتن UHF مدل MR651Cآنتن UHF مدل MR651Cریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351ریدر HID OMNIKEY 3021ریدر HID OMNIKEY 3021ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1ریدرUHF مدل MR6011ریدرUHF مدل MR6011ریدر مغناطیسی WBM-5000ریدر مغناطیسی WBM-5000ریدر مغناطیسی CRT-310 ریدر مغناطیسی CRT-310 ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137DE-950DE-950جداکننده برقی تگ سنسورماتیک جداکننده برقی تگ سنسورماتیک ریدرثابت UHF مدل MR6121Eریدرثابت UHF مدل MR6121EریدرRS232 مدل WBT--1370ریدرRS232 مدل WBT--1370تگ سنسورماتیکتگ سنسورماتیکZQ-T9100ZQ-T9100DE-620DE-620جداکننده دستی تگ سنسورماتیکجداکننده دستی تگ سنسورماتیکانکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2ID-20ID-12ID-20ID-12گیت فروشگاهی مدل Prowoodگیت فروشگاهی مدل ProwoodEncoder R/WEncoder R/Wفیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MKفیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MKنمایشگر مشتری LCD مشکی زونریچ نمایشگر مشتری LCD مشکی زونریچ گیت فروشگاهی مدل Prowideگیت فروشگاهی مدل ProwideALL in One زونریچ مدل ZQ-P1080ALL in One زونریچ مدل ZQ-P1080کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415Dکشوی پول زونریچ مدل ZQ-415Dگیت فروشگاهی Proglassگیت فروشگاهی Proglassکیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 نمایشگر مشتری LCD سفید نمایشگر مشتری LCD سفید ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY ریدر DUALI ABM5Sریدر DUALI ABM5Sفیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 Cفیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 Cترمینال DUALI ITOUCH POPترمینال DUALI ITOUCH POPبارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITEبارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITEریدر DE-ABCM6ریدر DE-ABCM6گیت فروشگاهی Proplexiگیت فروشگاهی Proplexiبارکدخوان لیزر با پایه زونریچ بارکدخوان لیزر با پایه زونریچ ریدر Mifare مدل RFM130 ریدر Mifare مدل RFM130 PDA پولاریس مدل Polaris 320PDA پولاریس مدل Polaris 320گیت فروشگاهی Proslimگیت فروشگاهی Proslimبارکدخوان دو بعدی Graphon بارکدخوان دو بعدی Graphon کارتخوان بلوتوث BT DUALIکارتخوان بلوتوث BT DUALIریدر Active مدل MR3001ریدر Active مدل MR3001PDA پولاریس مدل Polaris 350-HPDA پولاریس مدل Polaris 350-Hفیش پرینتر زونریچ مدل AB-88KIVفیش پرینتر زونریچ مدل AB-88KIVفیش پرینتر زونریچ مدل AB-88Hفیش پرینتر زونریچ مدل AB-88Hکارت خوان چند منظوره DE-635کارت خوان چند منظوره DE-635ریبون C50ریبون C50ریبون DTC 500ریبون DTC 500ریبون CS320ریبون CS320چاپگر CS-200eچاپگر CS-200eچاپگر DTC-1000چاپگر DTC-1000ریبون C30ریبون C30ریبون HDP600ریبون HDP600 چاپگر DTC4500e چاپگر DTC4500eچاپگر HDP8500چاپگر HDP8500چاپگر CS-320چاپگر CS-320ریبون CS200ریبون CS200ریبون DTC1000ریبون DTC1000ریدر برد بلند 125KHZریدر برد بلند 125KHZکارت خوان NFC PAD DUALIکارت خوان NFC PAD DUALIریدر DUALI ABCM_TBریدر DUALI ABCM_TBریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7ریبون DTC400ریبون DTC400چاپگر C50 Plasticچاپگر C50 Plasticریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230ریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230کارت ICODE کارت ICODE کارت NFC NTAG-203کارت NFC NTAG-203کارت ترکیبی بدون تماس/مغناطیسکارت ترکیبی بدون تماس/مغناطیسریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)ریدر رومیزی 125KHz ریدر رومیزی 125KHz کارت ترکیبی اسمارت/ مغناطیسیکارت ترکیبی اسمارت/ مغناطیسیگیت فروشگاهی مدل Royalگیت فروشگاهی مدل Royalبارکد خوان رومیزی هانیولبارکد خوان رومیزی هانیولریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARISریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARISکارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلسکارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلسبارکدخوان نوری دوبعدی مدل 2200بارکدخوان نوری دوبعدی مدل 2200نرم افزار حسابداری فروشگاهینرم افزار حسابداری فروشگاهیریبون و فیلم HDP5000ریبون و فیلم HDP5000چاپگر HDP-5000چاپگر HDP-5000کارت خام pvcکارت خام pvcکارت خوان DRAGON DUALIکارت خوان DRAGON DUALIتاچ پوز AXIOM تاچ پوز AXIOM کارت ترکیبی هوشمند/مغناطیسیکارت ترکیبی هوشمند/مغناطیسیکارت مغناطیسیکارت مغناطیسیکارت بدون تماس مایفرکارت بدون تماس مایفربارکد و تجهیزات بارکدبارکد و تجهیزات بارکدخنثی کننده لیبل RF و AMخنثی کننده لیبل RF و AM

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !